de Bolderkar v.o.f.

kinderopvang

Oudercommissie 

De oudercommissie van kinderopvang de Bolderkar behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van uw kind/kinderen en vertegenwoordigt de ouder(s)/verzorger(s).
Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouder(s)/verzorger(s). De oudercommissie bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij kinderopvang de Bolderkar gevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke advies bevoegdheden. De oudercommissie adviseert de kinderopvangorganisatie over de onderwerpen die worden genoemd in artikel 1.60 van de wet, zoals bijvoorbeeld het pedagogisch beleid (minimaal 1x per jaar), algemene voedingsaangelegenheden of het algemene beleid gericht op voeding, veiligheid of gezondheid. Daarnaast bespreekt de kinderopvangorganisatie het definitieve inspectierapport van de GGD met de oudercommissie. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleid, hierbij kunt denken aan de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden en spel- en ontwikkelingsactiviteiten.
Het reglement van de oudercommissie wordt naar iedere ouder gestuurd bij het aangaan van een contract voor kinderopvang bij kinderopvang de Bolderkar. Voor vragen en aanmeldingen voor de oudercommissie kunt U zich contact opnemen met Annie van Dongen of Annie Buijs. Reglement van de oudercommissie van kinderopvang de Bolderkar Algemeen Zowel ouder(s)/verzorger(s) als kinderopvang de Bolderkar v.o.f. vinden het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in iedere kinderopvangorganisatie en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie. De oudercommissie en de daaruit voortvloeiende invloed op het beleid van de Bolderkar doet recht aan de gerechtvaardigde belangen van ouders en aan de eigen verantwoordelijkheid van de Bolderkar voor een goede bedrijfsvoering. Het reglement voor de oudercommissie wordt vastgesteld door de houder. Wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wet kinderopvang, art 59). 


1. Begripsomschrijving 

Kinderopvangorganisatie: Houder:
Kindercentrum: Beroepskracht: Ouder(s)/verzorger(s): Oudercommissie: Leden: Stamgroep: 2. Doelstelling 
Rechtsvorm of organisatievorm waar één of meerdere kindercentra onder vallen;
Diegene die een kindercentrum exploiteert en belast is met de leiding is van het kindercentrum Een voorziening gehuisvest in één gebouw, waar kinderopvang plaatsvindt;
Diegene die werkzaam is bij een kindercentrum en is belast met de verzorging en opvoeding van kinderen; een persoon/personen die een huishouding voert/voeren waartoe het kind behoort op wie de kinderopvang betrekking heeft; De commissie, bedoeld als in artikel 58 van de Wet Kinderopvang, functionerend in het verband van een kindercentrum van de kinderopvangorganisatie, op een wijze zoals in dit reglement is beschreven; Leden van de oudercommissie;
Een vaste groep kinderen met een eigen ruimte. 

De oudercommissie stelt zich ten doel: 
De belangen van de kinderen en de ouder(s)/verzorger(s) van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouder(s)/verzorger(s) te vertegenwoordigen; 
Te adviseren ten aanzien van kwaliteit; 
Het behartigen van de belangen van de ouder(s)/verzorger(s) van het kindercentrum bij de directie en het bestuur. 
3. Samenstelling Uitsluitend ouder(s)/verzorger(s), zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement kunnen lid zijn van de oudercommissie (Wk, art 58 lid 2); 
Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; 
Personeelsleden en directieleden kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat het kindercentrum bezoekt (Wk art 58 lid 3). 
De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden; 
Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de groep(en.) 4. Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap 

Voorafgaand aan de oprichting worden alle ouder(s)/verzorger(s) door de houder actief uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie. Kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden; 
Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders/verzorgers op zich kandidaat te stellen; kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden; 
Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd; 
Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de oudercommissie een verkiezing; 
Tijdens een ouderavond waarbij alle ouders/verzorgers zijn uitgenodigd, worden de leden van de oudercommissie gekozen en vervolgens benoemd. Alle ouders/verzorgers worden vooraf geïnformeerd over de verkiezing en de kandidaatstelling. De verkiezing kan ook schriftelijk via een stembus, waarbij aan alle ouders/verzorgers een stembiljet is uitgereikt; 
Benoeming geschiedt voor een periode van 2 jaar. Na het verstrijken is herbenoeming wel mogelijk, indien de betreffende persoon zich hiervoor kandidaat stelt; 
Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij ontslag door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder/verzorger geen kind meer heeft dat gebruik maakt van kinderopvang op het kindercentrum; 
Tenminste één derde deel van de ouders/verzorgers kan de oudercommissie verzoeken om binnen twee weken een ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf onderwerpen op de agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avond moet(en) (leden van) de oudercommissie aftreden als de meerderheid van de ouders/verzorgers aanwezig is en de meerderheid van de aanwezige ouders/verzorgers hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als het is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda; 
Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de houder zorg voor de verkiezing van een nieuwe oudercommissie. 5. Werkwijze oudercommissie De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet kinderopvang bepaalt. 


6. Verzwaard adviesrecht oudercommissie 

De houder stelt de oudercommissies conform Wk art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake: a) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot: a. aantal kinderen per pedagogisch medewerker 
b. groepsgrootte 
c. opleidingseisen beroepskrachten 
d. inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding b) Pedagogisch beleidsplan;
c) Voedingsaangelegenheden;
d) Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
e) Openingstijden;
f) Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
g) Wijziging van de prijs van de kinderopvang. 
7. Ongevraagd advies De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft (Wk art 60 lid 3) 8. Adviestraject De adviestermijn voor de oudercommissie bedraagt vier weken, met dien verstande dat het advies kan worden meegenomen bij het te nemen besluit;
In overeenstemming tussen de houder en minimaal twee leden van de oudercommissie, waaronder de voorzitter, kan voor zeer dringende adviesaanvragen een kortere maximale adviestermijn worden afgesproken; 
Indien binnen de adviestermijn geen advies aan de houder wordt gegeven, wordt de oudercommissie verondersteld positief te adviseren; 
De houder geeft de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de oudercommissie redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig heeft (Wk art 60 lid 4).
Pas vanaf het moment dat aan deze voorwaarde is voldaan, gaat de termijn genoemd in 9.a en 9.b in. Tenminste één maal per jaar krijgt de oudercommissie schriftelijk de algemene gegevens over het beleid dat op het kindercentrum het afgelopen jaar gevoerd is en in het komende jaar gevoerd zal worden, inzake de in art 6 a t/m g genoemde onderwerpen. 
De houder mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie indien hij schriftelijk en gemotiveerd kan aangeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (Wk art 60 lid 2); 5. De houder geeft maximaal vier weken na het verkrijgen van het advies van de oudercommissie schriftelijk aan of het advies van de oudercommissie al dan niet gevolgd wordt. 9. Overige taken en bevoegdheden voor de oudercommissie De oudercommissie a) fungeert als aanspreekpunt voor ouders/verzorgers;
b) heeft de bevoegdheid de directie drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie;
c) kan het GGD inspectierapport inzien.
d) voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met kinderopvang de Bolderkar over het interne beleid, binnen de randvoorwaarden van de kinderopvangorganisatie;
e) levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten; f) zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders/verzorgers over de activiteiten van de oudercommissie; 10. Facilitering oudercommissie 1. De houder faciliteert de oudercommissie via: Persoonlijke inbreng 
- het beschikbaar stellen van vergaderruimte incl. koffie/thee 
- het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten 2. Op verzoek van de oudercommissie kan de houder middelen beschikbaar stellen voor: 
- het (mede) organiseren van één ouderavond per jaar 
- het bijhouden van wettelijke bepalingen 
- het organiseren van thema-avonden met eventuele gastsprekers 11. Geheimhouding 1. Op de leden van de oudercommissie rust, inzake van hetgeen hen uit hoofde van hun lidmaatschap ter kennis is gekomen, in beginsel geen geheimhoudingsplicht.
2. Een geheimhoudingsplicht bestaat wel in de hieronder beschreven situaties: 
• a) Informatie en stukken kunnen alleen aangeduid worden als vertrouwelijk, wanneer het gegevens van privépersonen betreft of wanneer het gegevens betreft die het economisch belang van de kinderopvangorganisatie kunnen schaden (Wet bescherming persoonsgegevens). 


• b) Ook de oudercommissie kan verzoeken om geheimhouding van informatie of inlichtingen die schriftelijk of anderszins ter kennis van de houder worden gebracht. 3. Verzoeken tot geheimhouding dienen te worden gemotiveerd.
Waar mogelijk geeft de houder of de oudercommissie aan welke tijdsduur aan de geheimhouding verbonden is. 12. Wijziging van reglement Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art 59 lid 5). Handtekening voorzitter oudercommissie en handtekening houder. Handtekening voorzitter Handtekening houder oudercommissie Datum: Datum: 

Het reglement van de oudercommissie treedt in werking op 20 maart 2006 Aangepast 1 januari 2018 


Huishoudelijk reglement van de oudercommissie van Kinderopvang de Bolderkar Begripsomschrijving Voor een begripsomschrijving wordt verwezen naar de omschrijving in het reglement van de oudercommissie. Benoemen van oudercommissieleden in functie De vergadering wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.
De vergadering besluit hierover eenstemmig. Benoeming geschiedt voor een periode van twee jaar. Na het verstrijken is herbenoeming mogelijk, indien de betreffende persoon zich hiervoor kandidaat stelt. 
Taken voorzitter en secretaris De voorzitter leidt de vergadering en draagt zorg voor een vlotte uitvoering van taken. De voorzitter treedt in eerste instantie op als vertegenwoordiger van de oudercommissie richting de directie. De voorzitter overlegt in principe na elke oudercommissievergadering of wanneer er aanleiding toe is, over de voortgang van de dagelijkse activiteiten. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op en zorgt voor verspreiding per brief/ e-mail aan de leden ten minste zeven dagen voor aanvang van de vergadering. De secretaris stelt de notulen op en verspreidt deze onder de leden en hangt de notulen op het ophangbord voor de ouders/verzorgers. De secretaris beheert het notulenboek, de inkomende en uitgaande post en het adressenbestand van de leden. 
3. Vergaderfrequentie a. De vergadering wordt minimaal driemaal per jaar bijeengeroepen door de secretaris. Vergaderingen vinden plaats in (gedeeltelijke) aanwezigheid van de directie van kinderopvang de Bolderkar indien besloten.
Indien twee leden een vergadering noodzakelijk achten, kunnen zij de secretaris opdracht geven om een extra vergadering bijeen te roepen. Het initiatief tot het bijeenroepen van een vergadering kan ook uitgaan van kinderopvang de Bolderkar.
In de laatstbedoelde situaties zal de vergadering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, plaatsvinden.
b. Berichten van verhindering worden vroegtijdig meegedeeld aan de secretaris.
c. Van een vergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. 4. Contacten met ouders/verzorgers a. De leden van de oudercommissie stellen nieuwe ouders/verzorgers op de hoogte van het bestaan van de oudercommissie.
b. Een lijst met de namen van de leden, waarop vermeld de wijze waarop men met hen contact kan worden gezocht, is duidelijk zichtbaar opgehangen op een centrale plaats in het kinderdagverblijf. 


c. Alle ouders/verzorgers worden door middel van een aankondiging op het prikbord minimaal zeven dagen vooraf op de hoogte gebracht van de vergadering van de oudercommissie.
d. De goedgekeurde notulen zijn voor iedereen op aan vraag verkrijgbaar en worden op een duidelijk zichtbare, centrale plaats ter inzage gelegd. e. Eenmaal per jaar brengt de oudercommissie tijdens een ouderavond verslag uit over haar activiteiten;
Na toestemming van de betrokken ouders/verzorgers krijgt de oudercommissie de (e-mail) adressen van de bestaande en nieuwe ouders. 5. Toegang tot de vergadering a. Iedere ouder/verzorger heeft, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie, toegang tot de vergadering.
b. Het overleg van de voorzitter met de directie van de Bolderkar is niet openbaar. 6. Stemprocedures a. Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen (Wk art 59 lid 4), daarbij dient de helft plus één van het aantal leden aanwezig te zijn.
b. Over kwesties die het voortbestaan van de oudercommissie zelf of haar functioneren betreffen kan de vergadering alleen besluiten indien het op de agenda is opgevoerd. Het gaat hierbij met name om: Ontslag van één van de leden. In deze situatie is de vergadering niet openbaar; 
Wijziging van het reglement van de oudercommissie; 
Wijziging van het huishoudelijk reglement; c. Een lid van de oudercommissie kan een ander schriftelijk machtigen voor hem of haar een stem uit te brengen. Een lid kan in een vergadering voor ten hoogste twee leden als gemachtigde optreden.
d. Stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan bepalen dat schriftelijk wordt gestemd. e. Een blanco stem of onthouding wordt geacht niet te zijn uitgebracht. f. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. Namens de oudercommissie, Remco Burgers (voorzitter) Het huishoudelijk reglement treedt in werking op 20 maart 2006
Aangepast 1 januari 201